Контакти

map_yakoruda

ОБЩИНА ЯКОРУДА

адрес: ул. “Васил Левски” № 1

телефон: 07442 23 28

факс: 07442 26 28

e-mail:  obshtina@yakoruda.egov.bg 

БУЛСТАТ  000025039

Телефон за подаване на предложения, сигнали и жалби: 07442 23 28

 

Име и фамилия                       Длъжност Телефон Email
Беди Осман Кмет на Община Якоруда 07442/2328 obshtina@yakoruda.egov.bg
Ахмед Уцьов Кмет на с.Аврамово 0887994943 Kmetstvo_avramovo@abv.bg
Ахмед Ахмед Кмет на с.Конарско 0887774649 Kmetstvo_konarsko@abv.bg
Юсуф Илански Кмет на с.Смолево 0889629641 Kmetstvo_smolevo@abv.bg
Джемиле Бунцева Кмет на с.Бунцево 0887995956 Kmetstvo_buncevo@abv.bg
Муса Дурльов Кмет на с.Бел Камен 0879582244 Kmetstvo_belkamen@abv.bg
Джемал Шарански Кмет на с. Черна Места 0887773539 Kmetstvo_chernamesta@abv.bg
Емине Иланска Кмет на с.Юруково 0894703356 Kmetstvo_urukovo@abv.bg
Салих Хърльов Технически секретар, Юрисконсулт – Кмет 07442/2209
Ана Попова Специалист „Програми и проекти“ 07442/2312
Абибе Хаджисюлейман

 

Касиер 07442/2639

Вайда Юркина

Специалист

ЕСГРАОН

07442/2255

Ася Златанова Началник -отдел „ОП и ОС“ 0886006378
Иван Станоев Специалист „Екология, търговия, гори” 07442/2637
Айше Робова Началник- отдел „Местни данъци и такси” 07442/2334
Айше Хаджиалиш Главен счетоводител 07442/2367
Сайфедин Джурин Юрисконсулт „Обществени поръчки“ 07442/3232
Вайдин Мисанков Председател на Общински съвет 07442/2636  obs_yakoruda@abv.bg
инж. Али Биков

 

Началник- отдел „ТСУ” 07442/2340

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа : по административен ред и по съдебен ред – Административен съд Благоевград, по отношение законосъобразността.

Ред за подаване на предложения сигнали и жалби се осъществява чрез подаване на заявление, което може да бъде писмено или устно.

(1). Писмените предложения, сигнали и жалби се подават в Деловодството на Община Якоруда и се регистрират в деловодно-информационната система на Общината по определения ред.

(2) . За писмени предложения, сигнали и жалби се считат получени в Община Якоруда на посочената за кореспонденция електронната поща на Общината, когато са посочени всички данни на заявителя.

(3) . Устните предложения, сигнали и жалби се приемат от служител в деловодството, който ги представя в писмена форма, регистрира ги в информационно-деловодната система и ги предоставя на Кмета на Община Якоруда за резолюция.

(4) . Когато предложенията, сигналите и жалбите са подадени по електронен път на официалния адрес на Община Якоруда, същите се разпечатват от определен служител и се регистрират в деловодната система. Регистрирането се извършва в първия работен ден след получаване на заявлението.