Бланки

Административен адрес.

Акт за узаконяване на обект.

Виза.

Вписване в разписния лист.

Допускане на проект за ПУП.

Допълване на кадастрален план.

Заверяване на скица.

Издаване  на   от Заповед по  § 4 от ПЗР.

Издаване на удостоверение за идентичност на имот.

Предоставяне на копие от кадастрален и регулационен план.

Разглеждане, приемане, одобряване и обявяване  на ПУП.

Осигуряване  на свободен  достъп до чужд имот.

Право на преминаване през чужд имот.

Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти

Прокарване на временен път.

Разрешително за строеж.

Одобряване на идеен, технически или работен проект за разрешение за строеж.

Регистриране .на технически паспорт.

Издаване на скица за недвижим имот.

Издаване на удостоверение за степен на завършеност.

Регистрация и въвеждане в експлоатация на строеж 4 категория.

Регистрация и въвеждане в експлоатация  и идентичност на имот пета категория.

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж.

Издаване на удостоверение реално обособени части

Издаване на удостоверение чл.52 , ал. 5 от ЗКИР