Състав и постоянни комисии към общински съвет мандат 2019 -2023 г.

Председател на ОбС гр. Якоруда-  г-н Вайдин Хасанов Мисанков 

Заместник- Председател- Емине Мустафа Сапунджиева

Общински съветници

 1. Мердие Мехмед Осман
 2. Салих Мустафа Шольов
 3.  Сабри Абидин Мангов
 4. Муса Ахмед Сирачки
 5. Сабри Мехмедов Кунгьов
 6. Золейка Али Иланска
 7. Зюлфие Еркин Кьорова
 8. Наско Танчев Котоманов
 9. Емине Мустафа Сапунджиева
 10. Алиш Шабанов Вакльов
 11. Ахмед Али Ахмед
 12. Вайдин Хасанов Мисанков
 13. Муса Салих Али
 14. Мехмед Неджип Мехмед
 15. Красимира Шибилова Калайджиева
 16. Ваня Кирилова Гатдерова
 17. Димитър Николов Мехомийски

Постоянни комисии

 1. Комисия по “ Градоустройство, строителство, архитектура , жилищна политика, инфраструктура, водоснабдяване и енергийно планирате“
 • Муса Салих Али- председател
 • Алиш Шабанов Вакльов- зам. председател
 • Мехмед Неджип Мехмед- член

2. Комисия по „Финанси, бюджет, стопанска политика и общинска собственост“

 • Салих Мустафа Шольов-председател
 • Муса Ахмед Сирачки-зам. председател
 • Зюлфие Еркин Кьорова- член

3. Комисия по “ Здравеопазване, социална политика, обществен ред, сигурност, граждански и човешки права, молби и жалби на граждани“

 • Золейка Али Иланска – председател
 • Мехмед Неджип Мехмед- зам. председател
 • Димитър Николов Мехомийски- член

4. Комисия  по “ Опазване на околната среда, земеползване, крайградски и селски райони“

 • Сабри Абидин Мангов – председател
 • Наско Танчев Котоманов- зам. председател
 • Сабри Мехмедов Кунгьов- член

5. Комисия по “ Местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика, транспорт и безопасност на движението, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество“

 • Емине Мустафа Сапунджиева – председател
 • Сабри Абидин Мангов- зам. председател
 • Ахмед Али Ахмед- член

6. Комисия по “ Образование, наука, култура, вероизповедания, преименувания, младежта, спорта и туризма“

 • Алиш Шабанов Вакльов- председател
 • Красимира Шибилова Калайджиева- зам. председател
 • Ваня Кирилова Гатдерова- член