Изграждане на открити спортни площадки в гр. Якоруда, общ. Якоруда“ на стойност 97 530.52 лева

 

         На 10.05.2019 г. между Община Якоруда и Държавен фонд „Земеделие“ се сключи Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването

Прочети

Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет на договора “ Неотложно възстановителни работи по укрепване на улица между О. Т 12 ,20 И 27 по плана на с. Черна Места, община Якоруда“- II етап.

    На 17. 01. 2018 г. се сключи Договор между ОБЩИНА ЯКОРУДА И „БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД,  с предмет на дейност строително- монтажни дейности на обект „Неотложно възстановителни работи по укрепване на улица между О. Т. 12, 20  и 27 по плана

Прочети

Договор за „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на общински път “ Конарско – Бел Камен“

     На 21.06.2017 г. се сключи Договор между община ЯКОРУДА И „ТЕХНО- ЕНЕРДЖИ“ ООД с предмет на поръчката „Инженеринг- проектиране, авторски надзор и СМР на общински път „Конарско – Бел Камен“, находящ се на територията на община Якоруда“ на стойност                   3  …

Прочети

Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

   На 15.07.2016 г. се сключи Договор между Община Якоруда и  Агенция за социално подпомагане  чрез Дирекция “ Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ по Оперативна програма за храни и/ или основно материално  подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най- …

Прочети