Кмет

Кмет на община Якоруда

Лични данни:
Име:инж. Нуредин Мусов Кафелов
Дата на раждане: 01 януари 1958г., гр. Якоруда
Тел.: 07442/23-28; 

e-mail:oba_yda@abv.bg

Образование:
Висше:

Професионален опит:

Семейно положение:
Женен