Контакти

map_yakoruda

ОБЩИНА ЯКОРУДА

адрес: ул. “Васил Левски” № 1

телефонна централа: 07442 23 28

e-mail:  obshtina@yakoruda.egov.bg 

БУЛСТАТ  000025039

Телефон за подаване на предложения, сигнали и жалби: 07442 23 28

 

Име и фамилия                       Длъжност Телефон Email
Мехмед Вакльов Кмет на Община Якоруда obshtina@yakoruda.egov.bg
Ахмед Уцьов Кмет на с Аврамово Kmetstvo_avramovo@abv.bg
Акия Манзурски Кмет на с. Конарско Kmetstvo_konarsko@abv.bg
Юсуф Илански Кмет на с. Смолево Kmetstvo_smolevo@abv.bg
Джемиле Карафаиз Кмет на с.Бунцево Kmetstvo_buncevo@abv.bg
Юсуф Вакльов Кмет на с Бел Камен Kmetstvo_belkamen@abv.bg
Джемал Шарански Кмет на с. Черна Места Kmetstvo_chernamesta@abv.bg
Салих Алачов Кмет на с. Юруково Kmetstvo_urukovo@abv.bg
Салих Хърльов Технически секретар, Юрисконсулт – Кмет
Ана Попова Специалист „Програми и проекти“
Абибе Хаджисюлейман

 

Касиер

Зеривка Иланска

Специалист

ЕСГРАОН

Сайфедин Джурин Началник -отдел „ОП и ОС“  07442/32-32
Иван Станоев Специалист „Екология, търговия, гори”
Айше Робова Началник- отдел „Местни данъци и такси”
Айше Хаджиалиш Главен счетоводител
инж. Али Биков Началник- отдел „ТСУ”
Ибрахим Карафеиз Председател на Общински съвет  obs_yakoruda@abv.bg

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа : по административен ред и по съдебен ред – Административен съд Благоевград, по отношение законосъобразността.

Ред за подаване на предложения сигнали и жалби се осъществява чрез подаване на заявление, което може да бъде писмено или устно.

(1). Писмените предложения, сигнали и жалби се подават в Деловодството на Община Якоруда и се регистрират в деловодно-информационната система на Общината по определения ред.

(2) . За писмени предложения, сигнали и жалби се считат получени в Община Якоруда на посочената за кореспонденция електронната поща на Общината, когато са посочени всички данни на заявителя.

(3) . Устните предложения, сигнали и жалби се приемат от служител в деловодството, който ги представя в писмена форма, регистрира ги в информационно-деловодната система и ги предоставя на Кмета на Община Якоруда за резолюция.

(4) . Когато предложенията, сигналите и жалбите са подадени по електронен път на официалния адрес на Община Якоруда, същите се разпечатват от определен служител и се регистрират в деловодната система. Регистрирането се извършва в първия работен ден след получаване на заявлението.