08

Община Якоруда

Община Якоруда е разположена в североизточната част на Благоевградска област на площ от 339,3 кв.км. Релефът на община Якоруда е планински и полупланински – обхващаща части от Рила и Западните Родопи, както и тясната долина в горното течение на р. Места. Средната надморска височина е 1 603 м, а средният наклон на терена е 11,1%.
Общината се състои от осем населени места – общинския център гр. Якоруда и седем села, които са разположени в Родопите. Град Якоруда се намира на 80 км от областния център Благоевград, на 30 км от Разлог и Банско и на 40 км от Велинград.