ПРОЕКТ: „Корекция на река Места при град Якоруда – етап VІ и етап VІІ”

документ: Обявление за малка обществена поръчка (459451)
Възложител: Община Якоруда
Получен на: 24-11-2011
Преписка: 00616-2011-0009
Процедура: Открит конкурс по НВМОП
Име: „Изпълнение на СМР във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № ВG161PO001-4.1-04/2010/017, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013г. ЗА ПРОЕКТ: „Корекция на река Места при град Якоруда – етап VІ и етап VІІ”
Описание: Обект на настоящата обществена поръчка е строителство. Предмет на поръчката е извършване на строителни и монтажни работи (СМР) за корекция на река Места при град Якоруда. Обектът представлява изграждане на подпорни стени за корекция на коритото на река Места, съответно разпределени на два етапа- VI и VII етап: VI ЕТАП – обхваща изграждането на подпорна стена от съществуваща изградена подпорна стена при отклонението за м.Трещеника до крилото на стомано-бетонов мост, при ВиК и „Топливо” АД, по левия бряг по течението на река Места. Общата Дължина на участъка е 217.48 метра. Изграждането на подпорната стена е от км 0+0.000 до 0+217.48 км, със средна надморска височина 896.949 м . VII ЕТАП – обхваща изграждането на подпорна стена от стоманобетонов мост при ВиК и „Топливо” АД до моста на местността „Честна” в гр. Якоруда, по левия бряг по течението на река Места. Общата Дължина на участъка е 76 метра. Изграждането на подпорната стена е от км 0+0.000 до 0+076.00 км, със средна надморска височина 900,125 м . Обектът е свързан със защита от наводнения и на основание чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „в” от Закона за устройство на територията (ЗУТ), се определя като обект първа категория. Пълният обхват на дейностите, дължими от изпълнителя и точната индивидуализация на обектите, са посочени в Техническите спецификации, приложения инвестиционен проект и проекта на договор – част от одобрената документация.
Документация за участие може да се получи до: 20-12-2011
Образци можете да изтеглите тук:[media-downloader media_id=“248″ texts=“Договор“] [media-downloader media_id=“249″ texts=“Образци“]