Обществена покана 9052590

Предметът на настоящата публична покана включва доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на обектите, разположени на територията на Община Якоруда, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя.Срокът за изпълнение на договора е за период от 12 месеца и влиза в сила от датата на регистрация на първия график за доставка. Графикът следва да се регистрира в първия месец, в който законно може да се извършва регистрация на график, след излизането на свободния пазар, съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия.

Документация за участие може да се получи до: 22.04.2016 г.
Документация по проекта може да изтеглите тук  Документация
Открита процедура по ЗОП

„Реконструкция на разпределителната водопроводна мрежа и изграждане на напорен резервоар на с.Аврамово, община Якоруда, по две одособени позиции“, както следва:Обособена позиция 1;“Реконструкция на разпределителната водопроводна мрежа на с. Аврамово, община Якоруда“ и Обособена позиция 2:“Изграждане на напорен резервоар на с.Аврамово, община Якоруда“.

Документацията може да изтеглите ТУК
Протокол 1: ТУК
Протокол 2: ТУК
Протокол 3: ТУК
Съобщение класиране ТУК
Решение: ТУК