Заявление за издаване на разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива ПУП, РУП и инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ

Необходими документи:

 1. 1. Документи за собственост на имота, право на строеж, пристрояване или надстрояване, пълномощно
  2. Скица с предложение за изменение на ПУП по чл. 135, ал.2 от ЗУТ.
  3. Скица на имота на сградите и постройките от:
  – одобрена кадастрална карта от Служба по геодезия, картография и кадастър – Благоевград;
  – одобрен кадастрален план от Община Якоруда;
  – общинска служба „Земеделие” от Община Якоруда;
  – одобрен план на земи по параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ от Община Якоруда.
  4. Скица от одобрен регулационен план от Община Якоруда.
  5. Скица-копие от застроителен план.
  6. Предложение за изменение на ПУП /ПРЗ/ по чл. 135(2) от ЗУТ изработено на одобрен кадастрален план и одобрена кадастрална карта.
  7. Нотариално заверено съгласие от заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ за изменение на ПУП по чл. 134(2), т. 6 от ЗУТ.
  8. Удостоверение за наследници.