Заявление за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план ПУП по чл.124а, ал.5 от ЗУТ и чл.12, ал.2 от ЗУТ

Необходими документи:

1.Документи за собственост на имота /нотариален акт/, право на строеж, пристрояване или надстрояване, пълномощно
2. Скица на имота, сградите и постройките от:
– одобрена кадастрална карта от Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград;
– одобрен кадастрален план на земеделските земи от общинска служба „Земеделие”;
– одобрен лесоустройствен план;
– одобрен план на земи по параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ от Община Якоруда;
– скица на имота в по-голям обхват с посочени комуникации /панорамна скица/;
съгласувано задание по чл. 125(6) от ЗУТ с Министерство на околната среда и водите или с регионалната инспекция по околната среда и водите;
– удостоверение за наследници при необходимост.

3. Скица на имота №…………/………………..г., /издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър при одобрена кадастрална карта/.

4. Мотивирано предложение за изготвяне на ПУП.

5. Задание от възложителя по чл. 125 от ЗУТ

* Забележка: Съгласувано задание по чл. 125(5) от ЗУТ с Министерство на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство за защитени територии за опазване на културното наследство.