Заявление за издаване на удостоверение за регистриране и въвеждане на обекти в експлоатация IV категория

Необходими документи:

  1. Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон.
  2. Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор по чл. 168 ал. 6 от ЗУТ след приключване на СМР .
  3. Одобрен инвестиционен проект, когато строежът е изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти съгл. чл. 175 ал. 4 от ЗУТ.
  4. Екзекутивна документация по чл. 175 ал. 1 от ЗУТ отразяваща несъществените отклонения от одобрените и съгласувани инвестиционни проекти заверени от възложителя, строителя, лицето упражняващо технически контрол за част “Конструктивна” и лицето извършило строителния надзор съгл. 175 ал. 2 от ЗУТ- изготвена от изпълнителя или от лице определено от възложителя.
  5. Разрешение за строеж или акт за узаконяване.
  6. Протокол за определяне на строителна линия и ниво с констатации от извършените проверки при ниво изкоп, ниво цокъл и ниво кота корниз, подписан от консултант, технически ръководител, възложител, строител, технически правоспособното физическо лице /по част геодезия/ упражняващо строителен надзор и на служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ.
  7. Акт образец № 14 за приемане на конструкцията съставен от проектант – конструктор, строителя, технически правоспособното лице по част конструктивна, упражняващо строителен надзор и от управителя на лицето, упражняващо строителен надзор и от

управителя на фирмата упражняваща строителен надзор /чл.4 ал.3 от наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/

8. Констативен акт по чл. 176 ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за приемане на строежа /Акт образец № 15 към чл. 7 ал. 3 т. 15 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството  изменена 07.04.2006г. – съставен от възложителя, проектантът, строителят, лицето упражняващо строителен надзор за удостоверяване изпълнението на строежа съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията на чл. 169 ал. 1 и ал. 2  от ЗУТ и чл. 169(3) от ЗУТ при защитени територии и сключения договор.

9.Договори за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – ВиК и ел. захранване.

10. Протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машините и съораженията.

11.Документ /удостоверения/ от Служба по геодезия, картография и кадастър – Благоевград за предадена екзекутивна документация по чл. 175 чл. 5 от ЗУТ.

12.Заверена заповедна книга.

13. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществени те изисквания към строежите.

14. Протоколи за замервания на ел. инсталации.

15. Протоколи за проби на ВиК инсталацията.

16. Протоколи за замерване на ОВ инсталации /при необходимост/.

17. Протоколи от замервания  параметрите на работната среда – за обществено обслужващи и производствени обекти.

18.Регистриран технически паспорт за нови строежи.

19.Други документи изискващи се по закон, съобразно спецификата  на строежа.