Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес

Необходими документи : Лична карта или изрично пълномощно за смяна на адрес.

– Документ за собственост;
– Документи за ползване на имота за жилищни нужди,
– Други документи, доказващи собствеността или ползването на имота.
– За извършване на адресна регистрация на лица, настанени в държавни или общински жилища, не се изисква представяне на писмено съгласие от собственика на имота, а само настанителна заповед или договор за наем.

2. Място на извършване на услугата:

Община Якоруда, отдел “ ЕСГРАОН“, фронт – офис /в сградата на общината/.

За извършване на адресна регистрация на адрес в страната лицата представят един от следните документи:

Услугата се заплаща:

Цена 5.00 лв.- обикновена услуга

Цена 7.00 лв.- експресна услуга

Декларация по чл.92, ал.3 от ЗГР може да изтеглите тук

Бланка на Искане за Адресна карта за настоящ адрес може да изтеглите тук