Препис – извлечение от акт за смърт

1. Необходими документи:

Въз основа на съставения Акт за смърт се издава препис-извлечение от актa за смърт.


2. Място на извършване на услугата:

Община Якоруда , отдел “ ЕСГРАОН“, фронт – офис /в сградата на общината/.

Забележка:

Издава се за починали лица в община Якоруда


Услугата се заплаща:

Цена 2.00 лв.

Бланка на Искане за издаване на препис -извлечение от Акт за смърт може да изтеглите тук