Регистриране на настоящ адрес с адресна карта

Лична карта или изрично пълномощно за смяна на адрес.
Документ за собственост.

2. Място на извършване на услугата:

Община Якоруда, отдел “ ЕСГРАОН“, фронт – офис /в сградата на общината/.

 


 

За извършване на адресна регистрация се представя и писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е собственик чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа.


 

За извършване на адресна регистрация на лице, с което собственикът или ползвателят на имота живее във фактическо съпружеско съжителство, се представя писмено съгласие на собственика или ползвателя на имота чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа.

Услугата се заплаща:

Цена 5.00 лв.- обикновена услуга

Цена 7.00 лв.- експресна услуга

Бланка на Искане за Адресна карта за настоящ адрес може да изтеглите тук

Декларация по чл.92, ал.3 от ЗГР може да изтеглите тук

Декларация по чл.92, ал.6 от ЗГР може да изтеглите тук