Процедура чрез събиране на оферти с обява за извършване на СМР, Черна Места II-ри етап

Допълнителна информация

Количествена сметка

КСС

УКАЗАНИЯ И ОБРАЗЦИ

Обява

Проект на договор

Протокол

Договор за възлагане на обществена поръчка.