Удостоверение за индентичност на лице с различни имена

1. Необходими документи:

Лична карта или пълномощно.


2. Място на извършване на услугата:

Община Якоруда, отдел “ ЕСГРАОН“ , фронт – офис /в сградата на общината/.

Забележка:

Издава се за лица, за които в регистъра на населението различните имена са отразени.


Услугата се заплаща:

Цена 5.00 лв.- обикновена услуга

Цена 7.00 лв.- експресна услуга

Бланка на Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението може да изтеглите тук