Удостоверение за наследници

1. Необходими документи:

Издава се на законен наследник, на негов законен представител или на трети лица, когато са им необходими за техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно.

2. Място на извършване на услугата:

Община Якоруда, отдел “ ЕСГРАОН“ , фронт – офис /в сградата на общината/.

Забележка:

Издава се по последен постоянен адрес (жителство) на покойното лице.
Удостоверение за наследници се издава само за лица, които към датата на смъртта си са подлежали на вписване в регистъра на населението и за които има съставен акт за смърт.


Услугата се заплаща:

Цена 5.00 лв.- обикновена услуга

Цена 10.00 лв.- експресна услуга

Бланка на Искане за издаване удостоверение за наследници може да изтеглите тук