Удостоверение за родствени връзки

1. Необходими документи:

Лична карта на лицето или пълномощно.

2. Място на извършване на услугата:

Община Якоруда, отдел “ ЕСГРАОН“, фронт – офис /в сградата на общината/.

Услугата се заплаща:

Цена 5.00 лв.- обикновена услуга

Цена 7.00 лв.- експресна услуга

Бланка на Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението може да изтеглите тук