Заявление за издаване удостоверение за влязла в сила Заповед

Необходими документи:

1. Заповед № ………………
2. Квитанция за платена такса.