Данъци върху недвижимите имоти

В кои случаи се подава данъчна декларация?
(Чл. 14, ал.1 и 2 от ЗМДТ)
• при новопостроени или придобити по друг начин недвижими имоти;
• при учредяване на ограничено вещно право върху недвижим имот;
• при промяна на декларирано обстоятелство, което има значение за определяне на данъка.
Кои имоти се облагат с годишен данък?
(чл. 10, ал.1 и 3 от ЗМДТ)
• разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания;
• поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията);
• застроените земеделски земи и гори – за действително застроената площ и прилежащия й терен.горе

Кои са данъчно задължени лица?
(чл. 11 от ЗМДТ)
• Собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти;
• Собствениците на сгради, построени върху държавен или общински поземлен имот;
• Ползвателите при учредено вещно право на ползване;
• Концесионерите при сключен договор за концесия.
• За имот – държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление
Къде се заплаща?
(чл. 49, ал.1 от ЗМДТ)
• в общината по местонахождение на имота
За Община Якоруда:
• Отдел „МДТ“, находящ се в гр. Якоруда, ул.. „Васил Левски“ № 1
• по банков път
• Банкова сметка: BG23IABG74588401127000
Код за вид плащане: 44 21 00
Банка: Интернешънъл Асет Банк –  офис Якоруда
BIC код : IABGBGSF
• Чрез оторизиран пощенски оператор
Кога се заплаща този данък
(чл. 28 и 50 от ЗМДТ)
• Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове:
от 1 март до 30 юни и
до 30 октомври на годината, за която е дължим;
• На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
• При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права върху недвижим имот дължимият до прехвърлянето/учредяването данък, включително за месеца на прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърлителя/учредителя преди прехвърлянето/учредяването;
• Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че е платен този данък.
В какъв срок се подава данъчна декларация?
(чл. 14 и 16 от ЗМДТ)
• при придобиване на недвижим имот – в двумесечен срок, считано от датата на сключване на съответния договор
• при промяна в декларираните обстоятелства – в двумесечен срок, считано от датата на настъпването на промяната
• при придобиване на недвижим имот по наследство – в шестмесечен срок, считано от датата на откриване на наследството.
Къде се подава данъчната декларация?
(чл. 14 от ЗМДТ)
В общината по местонахождение на имота.
За Община sUF,WOD:
• лично или от трето упълномощено лице – Отдел „МДТ“, находящ се в гр. Якоруда, ул.. „Васил Левски“ № 1
Как се подава данъчна декларация?
Физически лица
• декларация-образец – чл. 14 от ЗМДТ
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1. Документи, удостоверяващи правото на собственост:
• нотариален акт;
• смъртен акт и удостоверение за наследници;
• протокол за обявяване на саморъчно завещание;
• Акт 16 (разрешение за ползване);
• Съдебно решение;
• Постановление за възлагане;
• Договор за доброволна делба;
• Договор за продажба чрез публичен търг;
• Договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя;
• Други документи, удостоверяващи правото на собственост.
2. Документи, удостоверяващи настъпили промени:
• скица на съответния недвижим имот;
3. Документи за ползване на данъчни преференции
4. Квитанция за платен данък при придобиване на недвижимия имот или ограничено вещно право върху такъв имот.
Юридически лица
• декларация-образец – чл. 14 от ЗМДТ
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1.Документи, установяващи правото на собственост:
• нотариален акт;
• Акт 16 (разрешение за ползване);
• Съдебно решение;
• Постановление за възлагане;
• Договор за доброволна делба;
• Договор за продажба чрез публичен търг;
• Договор за отстъпено право на строеж върху общинска земя
• документи, удостоверяващи настъпили промени
• скица на съответния недвижим имот
• документи за ползване на данъчни преференции
Квитанция за платен данък при придобиване на недвижимия имот или ограничено вещно право върху такъв имот.
Данъчни преференции
Кои имоти не се облагат с годишен данък?
(чл. 10, ал.2, 3, 4 от ЗМДТ)
Имоти, за които не се подава данъчна декларация:
• поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии;
• поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост;
• земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи – за действително застроената площ и прилежащия й терен
Кои имоти се освобождават от годишен данък?
(чл. 24 от ЗМДТ)
Освобождават се от данък:
• общините, за имотите – публична общинска собственост;
• държавата, за имотите – публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;
• читалищата;
• сградите – собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;
• сградите на Българския червен кръст и на организациите на Червения кръст, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство
• сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност;
• молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;
• парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;
• сградите – културни ценности, когато не се използват със стопанска цел;
• музеите, галериите, библиотеките;
• имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;
• временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;
• недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите;
• сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория А, издаден по реда на Закона за енергийната ефективност, както следва: – за срок 7 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата; – за срок 10 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако се прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.
Какви данъчни облекчения могат да се ползват
(чл. 25 и 28, ал.2 от ЗМДТ)
• За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление;
• За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление,
• На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата