Добре дошли

Обща характеристика на Община Якоруда

 

Община Якоруда е разположена в североизточната част на област Благоевград върху площ от 339,3 кв. км. Граничи с общините Самоков и Костенец от Софийска област, Белово и Велинград от област Пазарджик и община Белица. Общината е съставена от осем населени места – общинският център гр. Якоруда и седем села, разположени в югоизточната част на общината (с. Аврамово, с. Бел камен, с. Бунцево, с. Конарско, с. Смолево, с. Черна Места, с. Юруково и гр. Якоруда).Броят на населението към 14.06.2007 г. е 10 726 жители: с. Аврамово – 690, с. Бел камен – 584, с. Бунцево – 538, с. Конарско – 988, с. Смолево – 562, с. Черна Места – 393, с. Юруково – 1179 и гр. Якоруда – 5 792.

 

Територията на община Якоруда се характеризира с планински и полупланински релеф, обхващащ части от Рила и Западните Родопи, както и тясната долина в горното течение на р.Места. Средната надморска височина е 1603м., а средният наклон на терена е 11,1%, което влияе неблагоприятно върху общоикономическото и инфраструктурното развитие на общината, както и върху развитието на селищната мрежа.

 

 

Климатът е умереноконтинентален със слабоизразено средиземноморско влияние, проникващо по долината на р. Места, средната годишна температура е 80С. Зимите са студени, като средната януарска температура е -20С. Снежната покривка се задържа около 150 дни в годината. Лятото е кратко и прохладно със средна температура през м. юли 180С.

 

Водните ресурси на общината се формират от реките Черна и Бела Места, както и от няколко малки реки (Джебре, Чесна, Якорущица, Гниле и Лязарец). Река Места се образува от сливането на реките Бяла и Черна Места над гр. Якоруда. За условно начало е приет изворът на десния ѝ приток Бяла Места на 2240 м. надморска височина. Намира се над езерото Грънчар в Източна Рила и има координати 42°07°10° северна ширина и 23°35°10° източна дължина. Водите от извора и тези, изтичащи от езерото Грънчар се сливат в река Грънчарница (14,9 км дължина и 49,3 кв. км водосборен басейн), която преди да се влее в Бяла Места приема няколко притока. Левите са малките рекички Ропалица, Янчова река и Джеенем дере, а десен приток е река Баненска. Река Черна Места води началото си от 2620 м. надморска височина и извира от Източна Рила под имената Раждавица и Софан (Софаница). Изобилните валежи, продължителното снегозадържане и наличните горски ресурси обуславят пълноводието на реките.

На територията на община Якоруда са разположени пет високопланински естествени езера – Гранчар, Сухо езеро, Рибно – на което е изградена ВЕЦ “Якоруда”, Мъртво и Синьо езеро и част от язовир Белмекен. Езерата представляват неизползван ресурс за туристическо предлагане. На р. Бела Места са създадени пъстървови ферми, такива ферми се изграждат и на други водоеми.В землището на гр. Якоруда, в месността Баните, има находище на термални води с местно значение.

Още в началото на ХХ век Якоруда има построена собствена електрическа централа, водопровод от Рила, голямо читалище и ново училище, популярна банка и трудовопроизводителна кооперация. В периода след Първата световна война процъфтяват търговията с дървен материал и скотовъдството. Тогава предприемчиви фамилии и общинари си подават ръка и правят от Якоруда средище на търговията и занаятите. През втората половина на миналия век Якоруда преживява втори възход с развитие на машиностроенето, пътното и жилищното строителство, образованието и културата.
Днес община Якоруда продължава да е център на дърводобивна и дървопреработвателна промишленост. Природните дадености са потенциал за развитие на алтернативен (екологичен, селски и културен) туризъм и дават надежда за превръщане на региона в атрактивен център за български и чуждестранни инвестиции. Членството на България в Европейския съюз поставя нови предизвикателства и възможности пред местната власт в Якоруда. Общината реализира редица проекти за подобряване на техническата инфраструктура. В процес на изпълнение са инициативи за повишаване на професионалната квалификация като условие за създаване на нови и по-добри работни места. Усилията на местните власти целят превръщане на община Якоруда в привлекателно място за живот и за привличане на нови инвестиции