Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях

Необходими документи:

 

Акт за собственост
Искане по образец

2. Място на извършване на услугата:

Община Якоруда, отдел „ТСУ“.

Услугата се заплаща:

Цена- 2 лв. на страница