Издаване на скица за недвижим имот

1. Необходими документи:Акт за собственост Искане по образец

2. Място на извършване на услугата:Община Якоруда, отдел „ТСУ“

Услугата се заплаща:

За срок 14дни – 7 лв.
За срок от 3 дни – 14 лв.