Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак на български гражданин в чужбина

1. Необходими документи:

Лична карта на лицето или пълномощно.

2. Място на извършване на услугата:

Община Якоруда, отдел “ ЕСГРАОН“, фронт – офис /в сградата на общината/.

Забележка: Удостоверението се издава, когато желаещите да встъпят в брак са двама български граждани или поне единият от тях. Когато едно от лицата, желаещи да сключат брак, е чужд гражданин, е необходимо и неговото писмено съгласие, в свободен текст, за вписване на личните му данни в утвърдения образец. Когато чуждият гражданин не е вписан в регистъра на населението, към заявлението се прилага легализиран, преведен и заверен официален документ, от който да са видни името, датата на раждане, полът и семейното му положение. В удостоверението данните за чуждият гражданин се вписват така, както са вписан в превода на представения официален документ.

Услугата се заплаща:

Цена 5.00 лв. – обикновена услуга

Цена 10.00 лв. експресна услуга

Бланка на Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението може да изтеглите тук