Искане за ЕГН, създаване на запис, анкетиране и попълване на ЛРК на лица, получили разрешение за пребиваване в Република България

  1. Необходими документи:

Удостоверение за разрешено постоянно пребиваване от МВР.
Заявление за постоянен адрес и адресна карта.
Декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

2. Място на извършване на услугата:

Община Якоруда, отдел  ЕСГРАОН“, фронт – офис /в сградата на общината/.

Услугата се заплаща:

Цена 20.00 лв.

Срок за изпълнение на услугата – 20 дни.

Бланка на Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението може да изтеглите тук

Декларация по чл.92, ал.3 от ЗГР може да изтеглите тук