Одитно становище за заверка без резерви на Годишния финансов отчет на община Якоруда за 2016 г.

Одитно становище за заверка без резерви на Годишния финансов отчет на община Якоруда за 2016 г.