Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост

Програма общинска собственост – 2017 год.