Публичен регистър с разпоредителни сделки с имоти общинска собственост

Публичен регистър с разпоредителни сделки с имоти общинска собственост в община Якоруда 2017г.