Съставяне на Акт за граждански брак за сключен брак на български гражданин в чужбина

1. Необходими документи:

Преведен и заверен Акт за брак от чужбина.
Лична карта или пълномощно.

2. Място на извършване на услугата:

Община Якоруда, отдел “ ЕСГРАОН“, фронт – офис /в сградата на общината/.


Услугата се заплаща:

Цена 20.00 лв.

Срок за изпълнение на услугата -30 дни