Съставяне на Акт за раждане на родени деца в чужбина

  1. Необходими документи:

Преведен и заверен акт за раждане от чужбина.
Лична карта или пълномощно.

2. Място на извършване на услугата:

Община Якоруда, отдел „ЕСГРАОН“ , фронт – офис /в сградата на общината/.


Услугата се заплаща:

Цена 20.00 лв.

Срок за изпълнение на услугата -30 дни