Издаване на удостоверение за сключен граждански брак с чужденец в Република България

1. Необходими документи:

Лична карта на лицето или пълномощно.

2. Място на извършване на услугата:

Община Якоруда, отдел „ЕСГРАОН“, фронт – офис /в сградата на общината/.

Забележка: Удостоверението се издава, когато чуждият гражданин желае да сключи брак с лице, което е вписано в регистъра на населението и което е дало писмено съгласието си чрез декларация по образец за вписване на личните му данни в утвърдения образец

Услугата се заплаща:

Цена 5.00 лв.- обикновена услуга

Цена 10.00 лв.- експресна услуга

Бланка на Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението може да изтеглите тук

Декларация по чл.21, ал.2 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението