Общински наредби

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Якоруда

Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Якоруда

Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучета в Община Якоруда

Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост

Приложение-№-1-Базови-наемни-цени-за-Община-Якоруда

Наредба за управление на отпадъците

Наредба за детски градини на територията на Община Якоруда

Наредба № 1

Наредба 6

Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на територията на община Якоруда.