Общински планове

Общински план за защита при бедствия

Общински план за защита при бедствия 2016 г.- част III защита при ядрена авария.

Общински план за защита при бедствия 2016г.- част V защита при снегонавяване и обледяване.

Общински план за защита при бедствия 2016 г.- част I защита при земетресения.

Общински план за защита при бедствия 2016 г.- част II защита при наводнение.

Общински план за защита при бедствия 2016 г. – Основна част.

Общински план за защита при бедствия 2016 г. – Основна част Общински план за защита при бедствия 2016 г.- част IV защита при активизиране на свлачища.

Общински план за противодействие на тероризма в Община Якоруда – 2016 г. V.

РАЗЧЕТ ЗА ЕВАКУАЦИЯ И РАЗСРЕДОТОЧАВАНЕ 2016 г.

Общински план за младежта 

Общински план за младежта 2016 г.

Общински план за развитие 

Общински план за развитие 2014-2020г.