Удостоверение за търпим строеж

1. Удостоверение за търпим строеж

Необходими документи:

1.Документ за собственост ;
2.Документи,доказващи периода на извършване на строежа /стари нотариални актове, заповеди за отчуждаване на поземления имот/;
3.Извадки от ситуационни планове до 1987г., където съответният строеж е нанесен;
4.Нотариално заверена декларация за годината на извършване на строителството;
6.Други документи.

Услугата се заплаща:

Удостоверение за търпим строеж – 25   лв.