Наредба за управление на общинските горски територии в община Якоруда.

Наредба за управление на общинските горски територии в общ. Якоруда.