„Рехабилитация на общински път „Конарско – Бел Камен“ от км 0+000 до км 0+600, находящ се на територията на Община Якоруда„

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (745449)

Проект: „Рехабилитация на общински път „Конарско – Бел Камен“ от км 0+000 до км 0+600, находящ се на територията на Община Якоруда„

Възложител: Община Якоруда

Получен на: 18-08-2016

Преписка: 00616-2016-0003

Процедура: Публично състезание

Име: „Рехабилитация на общински път „Конарско – Бел Камен“ от км 0+000 до км 0+600, находящ се на територията на Община Якоруда„

Описание: Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя в разглежданите пътни участъкци. Обектът да се изработи с технически елементи, съответстващи на проектната скорост в отделните хомогенни участъци от пътя и настоящото техническо задание, съгласно изискванията на Норми за проектиране на пътища /НПП/ и Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (Обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.), при условието за максимално придържане към съществуващия път. Всички изключения и допълнения от тези изисквания са дадени в заданието за проектиране.

Документите може да изтеглите от тук: документация.

Краен срок 19/09/2016 17:00