Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване пред Държавен фонд „Земеделие” по Програмата за развитие на селските райони за период 2014-2020 г., по три обособени позиции.

Документ: Публична обява

Проект: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване пред Държавен фонд „Земеделие” по Програмата за развитие на селските райони за период 2014-2020 г., по три обособени позиции: 1.Обособена позиция 1: ОБЕКТ „Текущ ремонт и рехабилитация на общински път BLG2354 /II-84,Якоруда-Разлог/х.Трещеник“; 2. Обособена позиция 2: ОБЕКТ: „Изграждане на дневен център за деца с увреждания“, от 0 до 18г. (Съгласно чл.36 ал.2 т.5 буква а) в УПИ II, кв. 108, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда; 3. Обособена позиция 3: ОБЕКТ: „ Рехабилитация на улична мрежа в гр.Якоруда”

Получен на: 24/08/2016 г.

Възложител: Община Якоруда

Документация за участие може да се получи до: 01/09/2016 г.

Документация по проекта може да изтеглите тук: Документация