„ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ВЪВ ФАЗА „ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ” ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО”.

Проект:„ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ВЪВ ФАЗА „ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ” ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО”.

Възложител: Община Якоруда

Получен на: 23.08.2016 г.

Процедура: Публична обява

Обособена позиция 1:

Описание:  „Текущ ремонт и рехабилитация на общински път BLG2354 /II-84,Якоруда-Разлог/х.Трещеник; 2. Обособена позиция 2: ОБЕКТ: „Дневен център за деца с увреждания“, от 0 до 18 г.(Съгласно чл.36 ал.2 т.5 буква а) в УПИ II, кв. 108, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда; 3. Обособена позиция 3: ОБЕКТ: „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Oсновно училище „Неофит Рилски“;
Документация за участие може да се получи до: 30.08.2016 г. 17:00 ч.

Документация за  участие може да се получи до: 30.08.2016 г.  17:00 ч.

Документи за участие може да изтеглите от тук: документация