Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на общински път „Конарско – Бел Камен“, находящ се на територията на община Якоруда

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (750503)

Проект:„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на общински път „Конарско – Бел Камен“, находящ се на територията на община Якоруда„

Получен на: 27/09/2016г.

Описание: Целта на обществената поръчка е изготвяне на технически проект за възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя в разглежданите пътни участъкци, чрез възстановяване и замяна на конструктивни и геометрични елементи и съоръжения.За изпълнение обекта на поръчката се предвижда етапност на изпълнение на строителството, въз основа на изготвения технически проект. За реализирането му, обаче е осигурено частично финансиране. Предвид това, строителството на обекта е разделено и ще се осъществи на три етапа – първи, втори и трети етап.Третият етап на строителството, от км 0+1 400 до км. 4+715, се поставя под условие за “отложено изпълнение”, съгласно предвидената в чл. 114 от ЗОП възможност, поради обективна липса на финансов ресурс. Неговото изпълнение ще започне след осигуряване от Възложителя на необходимите финансови средства за изпълнение.

Възложител: Община Якоруда

Документация за участие може да се получи до: 27/10/2016г.

Документация по проекта може да изтеглите тук: Документация