Реконструкция на разпределителната водопроводна мрежа и изграждане на напорен резервоар на с.Аврамово, община Якоруда, по две обособени позиции

Документ: Обществена покана 9052590

Проект: „Реконструкция на разпределителната водопроводна мрежа и изграждане на напорен резервоар на с.Аврамово, община Якоруда, по две обособени позиции“, както следва:Обособена позиция 1;“Реконструкция на разпределителната водопроводна мрежа на с. Аврамово, община Якоруда“ и Обособена позиция 2:“Изграждане на напорен резервоар на с.Аврамово, община Якоруда“.

Възложител: Община Якоруда

Име/Описание: Предметът на настоящата публична покана включва доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на обектите, разположени на територията на Община Якоруда, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя. Срокът за изпълнение на договора е за период от 12 месеца и влиза в сила от датата на регистрация на първия график за доставка. Графикът следва да се регистрира в първия месец, в който законно може да се извършва регистрация на график, след излизането на свободния пазар, съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия.

Документация за участие може да се получи до: 22/04/2016 г.

Документация по проекта може да изтеглите тук: Документация