Рехабилитация на общински път „Конарско – Бел Камен“ от км 0+000 до км 0+600, находящ се на територията на Община Якоруда

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (775571)

Проект: „Рехабилитация на общински път „Конарско – Бел Камен“ от км 0+000 до км 0+600, находящ се на територията на Община Якоруда„

Получен на: 18/08/2016г.

Възложител: Община Якоруда

Описание: Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя в разглежданите пътни участъци. Обектът да се изработи с технически елементи, съответстващи на проектната скорост в отделните хомогенни участъци от пътя и настоящото техническо задание, съгласно изискванията на Норми за проектиране на пътища /НПП/ и Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (Обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.), при условието за максимално придържане към съществуващия път. Всички изключения и допълнения от тези изисквания са дадени в заданието за проектиране.

Документация за участие може да се получи до: 19/09/2016г.

Документация по проекта може да изтеглите тук: Документация