Изработване на инвестиционни проекти във фаза“ Технически проект“ по три обособени позиции и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителство

Документ: Публична обява

Проект: „Изработване на инвестиционни проекти  във фаза “ Технически проект“ по три обособени позиции и упражняване на авторски  надзор по време на изпълнение на строителството”. 1.Обособена позиция 1: ОБЕКТ „Текущ ремонт и рехабилитация на общински път BLG2354 /II-84,Якоруда-Разлог/х.Трещеник; 2. Обособена позиция 2: ОБЕКТ: „Дневен център за деца с увреждания“, от 0 до 18 г.(Съгласно чл.36 ал.2 т.5 буква а) в УПИ II, кв. 108, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда; 3. Обособена позиция 3: ОБЕКТ: „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Oсновно училище „Неофит Рилски“;

Получен на: 23/08/2016 г.

Възложител: Община Якоруда

Документация за участие може да се получи до: 30/08/2016 г

Документация по проекта може да изтеглите тук: Документация