Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване пред Държавен фонд „Земеделие” по Програмата за развитие на селските райони за период 2014-2020 г., по три обособени позиции:

Възложител: Община Якоруда

Име: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, свързани с подготовка и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване пред Държавен фонд „Земеделие” по Програмата за развитие на селските райони за период 2014-2020 г., по три обособени позиции:

Кратко описание:

1.Обособена позиция 1:

ОБЕКТ „Текущ ремонт и рехабилитация на общински път BLG2354 /II-84,Якоруда-Разлог/х.Трещеник“;

2. Обособена позиция 2:

ОБЕКТ: „Изграждане на дневен център за деца с увреждания“, от 0 до 18г. (Съгласно чл.36 ал.2 т.5 буква а) в УПИ II, кв. 108, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда;

3. Обособена позиция 3:

ОБЕКТ: „ Рехабилитация на улична мрежа в гр.Якоруда”;

 Възложител: Община Якоруда

Получен на24.08.2016 г.

ПроцедураПублична обява

Документация за  участие може да се получи до: 01.09.2016 г.  17:00 ч.

Документи за участие може  да изтеглите от тук: Документация