„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на общински път „Конарско – Бел Камен“, находящ се на територията на община Якоруда„

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (750503)

Възложител: Община Якоруда

Получен на: 27-09-2016

Номер на поръчката: 00616-2016-0004

Процедура: Публично състезание

Име: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на общински път „Конарско – Бел Камен“, находящ се на територията на община Якоруда„

Описание: Целта на обществената поръчка е изготвяне на технически проект за възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя в разглежданите пътни участъци, чрез възстановяване и замяна на конструктивни и геометрични елементи и съоръжения.За изпълнение обекта на поръчката се предвижда етапност на изпълнение на строителството, въз основа на изготвения технически проект. За реализирането му, обаче е осигурено частично финансиране. Предвид това, строителството на обекта е разделено и ще се осъществи на три етапа–първи, втори и трети.Третият етап на строителството, от км 0+1 400 до км. 4+715, се поставя под условие за “отложено изпълнение”, съгласно предвидената в чл. 114 от ЗОП възможност, поради обективна липса на финансов ресурс. Неговото изпълнение ще започне след осигуряване от Възложителя на необходимите финансови средства за изпълнение.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:  27/10/2016 17:00

Документация по проекта може да изтеглите от тук: документ

ДОГОВОР  АОП

ДОПЪЛНИТЕЛНО  СПОРАЗУМЕНИЕ   АОП