Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост 2018 г.

П Р О Г Р А М А   общ.собственост – 2018 год.