Бюджетно звено заведения за социални услуги център за обществена подкрепа- Якоруда

Годишен доклад за дейността на центъра за обществена подкрепа гр. Якоруда през 2017г.

План за развитие на услугите в центъра за обществена подкрепа през 2018 г.