Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

      На 13. 02. 2018 г. се сключи Договор  между ОБЩИНА ЯКОРУДА и  ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 “ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони за периода 2014 – 2020 г.,  а именно Рехабилитация на улична мрежа в град Якоруда, съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони  на стойност  1  921  979,04 лева.