Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2.“ Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

     На 15. 03.2018 г.  между ОБЩИНА ЯКОРУДА  И ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“се сключи  Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 “ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. , а именно  Изграждане на дневен център за деца с увреждания, съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони на стойност 991 943,59 лева.