Програма за енергийна ефективност на Община Якоруда за периода 2016- 2025г.

Програма за енергийна ефективност на Община Якоруда за периода 2016-2025г.

Годишен отчет по чл.12 от ЗЕЕ